Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FRWRD FIGHT ACADEMY

1. De periode van de contractsduur van een lidmaatschap wordt stilzwijgend per maand verlengd tenzij u dit abonnement opzegt. 

2. Na de eerste contractperiode kunt u uw lidmaatschap iedere maand opzeggen. Bij een Flex lidmaatschap is dit direct mogelijk. Opzegging dient te worden gedaan voor de 20e van de maand om eind diezelfde maand nog te worden beëindigd.

3. Opzeggen dient per mail te worden gedaan. Stuur uw opzegging naar: opzeggingen@frwrdfightacademy.nl. U Krijgt van ons een mail ter bevestiging van uw opzegging.

4. Indien bij een lidmaatschap waarbij vooruit wordt betaald, na de eerste contractperiode wordt opgezegd, worden de resterende maanden gerestitueerd. 

5. Als leeftijdsgrens geldt 18 jaar of ouder voor het afsluiten van een lidmaatschap. Het inschrijfformulier dient wanneer het lid minderjarig is door één van de ouders of verzorgers ondertekend te worden.

6. FRWRD Fight Academy behoudt zich het recht de contributies jaarlijks te indexeren. U heeft het recht om in verband daarmee de overeenkomst op te zeggen zoals is beschreven in voorwaarde 1.

7. Uw persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen en uitsluitend voor administratieve doeleinden door FRWRD Fight Academy gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

8. U dient zich gedurende uw verblijf in FRWRD Fight Academy te houden aan de algemene voorwaarden en huisregels. Tevens dient u aanwijzingen van FRWRD Fight Academy, haar medewerkers en/of andere hulppersonen voor het gebruik van lessen en faciliteiten op te volgen. Indien u zich hier niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.

9. Het door u overtreden van de instructies en/of huisregels geeft FRWRD Fight Academy het recht u de toegang tot de fight academy te weigeren en de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van de door u betaalde contributie.

10. De contributie voor overeengekomen termijn dient uiterlijk iedere eerste van de maand te worden voldaan.

11. De contributie voor overeengekomen termijn wordt via automatische incasso betaalt, u dient te zorgen voor voldoende banksaldo. Als de automatische incasso, om welke reden dan ook, wordt teruggeboekt buiten de schuld van FRWRD Fight Academy, moet de verschuldigde contributie per omgaande door u worden overgemaakt.

12. Indien u uw betalingsverplichting(en) tegenover FRWRD Fight Academy niet nakomt, wordt de vordering uit handen gegeven aan een gerechtsdeurwaarder. Wanneer u een betalingsachterstand heeft, van 2 of meerdere maandtermijnen, wordt het volledige contributiebedrag van de looptijd van het contract opeisbaar. Alle kosten die daarmee verband houden zijn voor uw rekening. Dit doet niets af aan de bevoegdheid van FRWRD Fight Academy om de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen wanneer u zich niet houdt aan deze algemene voorwaarden of huisregels die gelden bij FRWRD Fight Academy.

11. Wordt de overeenkomst vanwege hierboven genoemde reden door FRWRD Fight Academy beëindigd, dan wordt u direct de toegang tot de faciliteiten van FRWRD Fight Academy geweigerd.

12. Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk op non actief worden gezet. U kunt door FRWRD Fight Academy worden ontheven van uw betalingsverplichting bij gebleken medische ongeschiktheid om te sporten, welke ongeschiktheid moet blijken uit een medische verklaring van een hiertoe bevoegde arts. Het lidmaatschap kan dan omgezet worden naar een slapend tarief ad €8,00 per maand bij minimaal 1 maand en maximaal 6 maanden ongeschiktheid. Indien het een jaarabonnement betreft zal de einddatum met de duur van de ongeschiktheid worden opgeschoven.

13. Abonnementen kunnen niet worden stopgezet voor vakanties.

14. De openingstijden worden vastgesteld door FRWRD Fight Academy. Het kan zijn dat de Fight Academy op (officiële) feestdagen gesloten is en/of het rooster zal aanpassen. Ook kan het zijn dat lessen of trainingen komen te vervallen in verband met evenementen als wedstrijden, toernooien, demonstraties e.d. Betaalde contributie wordt in deze niet terugbetaald.

15. FRWRD Fight Academy mag lessen of trainingen annuleren als hiertoe gegronde en dringende redenen – waaronder overmachtssituaties – zijn. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan een te klein aantal sporters, onverwachte en/of langdurige ziekte van, het verbeteren van de faciliteiten etc.

U verklaart hierbij de faciliteiten van FRWRD Fight Academy uitsluitend te gebruiken op eigen risico en eventuele kosten van ongeval en/of letsel geheel te dragen. U bent zich er van bewust dat het gebruik van de faciliteiten van FRWRD Fight Academy risico’s met zich meebrengt en dat u (vervolg)schade die als gevolg van het gebruik kan ontstaan voor eigen risico neemt. Tevens verklaart u dat u FRWRD Fight Academy zal vrijwaren voor aanspraken aan derden.

Note: De voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. Fouten in deze voorwaarden zijn voorbehouden.